Return to news
Terug naar de kennisbank

CSRD: alles wat je moet weten

Lees alles wat je moet weten over de nieuwe EU-wetgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): wanneer moet je hieraan voldoen, wat zijn de stappen om hieraan te voldoen en hoe moet je rapporteren.

Er komt nieuwe EU-wetgeving aan op het gebied van duurzaamheid: vanaf 1 januari 2025 zijn de eerste bedrijven verplicht om via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te rapporteren over hun impact op het milieu en de maatschappij: hoe beïnvloedt hun bedrijfsvoering mens en omgeving? Deze rapportageverplichting gaat in eerste instantie voor grote bedrijven gelden, zij moeten in 2024 stappen zetten om in 2025 te kunnen rapporteren. En in de jaren hierna wordt de CSRD voor -uiteindelijk- alle bedrijven verplicht. Lees het artikel hieronder om alles te weten te komen over de CSRD.

Wat is CSRD?

De CSRD is een wetgeving voor duurzaamheidsverslaglegging volgens een nieuwe EU-richtlijn, die voortkomt uit  de Green Deal van de Europese Unie. De Green Deal heeft als doel dat Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is en daarmee aan het Akkoord van Parijs  (Paris Agreement)voldoet. Deze overeenkomst is tijdens de VN-Klimaatconferentie (COP21) in Parijs op 12 december 2015 geformuleerd en wordt ondertussen door 194 landen en de Europese Unie erkend.

De CSRD bouwt voort op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD); een rapportageverplichting voor grote (>500 medewerkers), beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen, waarmee zij o.a. over sociale verantwoordelijkheid en de behandeling van hun werknemers, mensenrechten en diversiteit moeten rapporteren. De betreffende organisaties hadden de vrijheid om eigen rapportage kaders te selecteren voor deze verslaglegging. Dit resulteerde in een gebrek aan uniformiteit en beperkte de mogelijkheid om verschillende bedrijven onderling te vergelijken. Met de CSRD komt er consistentie in duurzaamheidsrapportages en ontstaat deze mogelijkheid wel.

De CSRD en de NFRD zijn beide voorbeelden van duurzaamheidsverslaglegging: ze beschrijven hoe organisaties invulling geven aan strategie en ambities rondom duurzaamheid. Duurzaamheid wordt binnen deze context op drie vlakken bekeken: Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuur), Samen heten deze ESG-indicatoren, en deze zijn afkomstig uit de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

De CSRD-rapportage geeft zo volledige en waardevolle inzichten voor financiële stakeholders (zoals aandeelhouders, banken, crediteuren en andere financiële partners) en. iedereen die willen weten wat de impact van het bedrijf op de omgeving is (zoals werknemers, klanten, omwonenden of organisaties die zich bezighouden met milieu- en mensenrechten). En doordat alle bedrijven op dezelfde, gestandaardiseerde wijze rapporteren, kunnen ze onderling vergeleken worden.

Infographic CSRD uitgelegd

Voor wie is de CSRD verplicht?

De eerste bedrijven moeten vanaf boekjaar 2025 voldoen aan de CSRD-wetgeving. Deze bedrijven moeten daarom vanaf 2024 al beginnen met het monitoren van hun impact, omdat ze anders geen data en informatie hebben om mee te kunnen rapporteren. Dit geldt voor organisaties die nu al aan de NFRD moeten voldoen; grote beursgenoteerde bedrijven of organisaties van openbaar belang, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen.

Vanaf boekjaar 2026 geldt de CSRD ook voor organisaties die aan 2 van de 3 volgende punten voldoen:

 • Meer dan 250 werknemers hebben
 • Een omzet hebben die meer dan €50 miljoen bedraagt
 • Een balans hebben die meer dan €25 miljoen is

Alle andere bedrijven moeten stapsgewijs ook aan deze rapportage verplichting gaan voldoen: beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) moeten vanaf 2027 gaan rapporteren. En vanaf 2028 moeten alle in de EU gevestigde bedrijven (met meer dan 10 werknemers) aan de CSRD voldoen. Niet-EU-ondernemingen (omzet > €150 miljoen) moeten vanaf 2028 ook voldoen.

Indirect gaat de CSRD ook invloed hebben op bedrijven met minder dan 10 werknemers: zij zijn veelal stakeholders van de grotere bedrijven die wel moeten rapporteren, en daarom moeten zij hen ook inzicht geven in de impact van hun organisatie op ESG-indicatoren.

Waarover moet je rapporteren CSRD

Volgens de CSRD moeten organisaties hun duurzaamheidsstrategie publiceren, welke doelstellingen zij hebben om deze strategie mee uit te voeren, hoe en door welk beleid/maatregelen zij deze doelen gaan halen en hoe ze de voortgang hierbij bewaken en hierover rapporteren.

Concreet moet je bij de CSRD over alles uit de NFDR en een aantal aanvullende thema’s rapporteren. Volgens de NFRD waren organisaties al verplicht om over de volgende zaken te rapporteren:

 • Milieubescherming
 • Sociale verantwoordelijkheid en de behandeling van werknemers
 • Respect voor mensenrechten
 • Anticorruptie en omkoping
 • Diversiteit in bedrijfsbesturen (wat betreft leeftijd, geslacht, opleidings- en professionele achtergrond)

Deze onderwerpen zijn opgenomen in de CSRD, en daar komen nog de volgende thema’s bovenop:

 • Bedrijfsmodel -strategie en -beleid
 • KPI's en doelen (toekomstgerichte informatie)
 • Corporate governance en duurzaamheid
 • Double materiality assessment and due diligence
 • Risk en opportunity management


En een verplichte informatieverschaffing over de specifieke onderwerpen:

 • Milieu (inclusief EU-taxonomie)
 • Sociaal
 • Bestuur
 • Sectorspecifieke normen

Door de CSRD worden organisaties dus verplicht om alle impacts, risks en opportunities (IRO) in kaart te brengen. Ze moeten rapporten over alle relevante E, S en G topics: Environment, Social en Governance. Het kost flink wat tijd om alle onderbouwende data en verificaties te verzamelen, daarom is ons advies: begin op tijd met voorbereiden voor de CSRD. Waarom niet nu al?

Bron: https://kpmg.com/nl/nl/home/topics/environmental-social-governance/corporate-sustainability-reporting-directive.html

CSRD: Double Materiality uitgelegd

Een belangrijk onderdeel van de CSRD is het principe van 'double materiality'. Hierdoor worden organisaties enerzijds verplicht om verslag uit te brengen over de impact die zij met hun bedrijfsactiviteiten op het milieu hebben. Hoe beïnvloedt hun bedrijf mens en milieu? Dit is de ecologische en sociale materiële impact en bijdrage aan bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies of de schendingen van mensenrechten in de keten.

Anderzijds moeten organisaties rapporteren over de financiële risico's die verbonden zijn aan ESG-gerelateerde onderwerpen: hoe kan hun bedrijfsvoering worden beïnvloed door klimaatverandering? Denk dan aan financiële risico's voor het bedrijf die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico's.

Een stappenplan voor een dubbele materialiteitsanalyse kan er als volgt uitzien:

 1. Bepalen en identificeren van relevante stakeholders, zowel intern als extern; wie gaat de gevolgen ondervinden van jullie impact op het milieu? En vice versa? Dit kunnen jullie klanten zijn, samenwerkingspartners, werknemers maar ook bijvoorbeeld NGO’s of leveranciers.
 2. Identificeren van relevante ESG topics; de CSRD is onderdeel van de European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Hierin is een lijst met mogelijke ESG topics opgenomen, en je moet als organisatie zelf bepalen welke hiervan voor jou van toepassing zijn.
 3. Vaststellen hoe de double materiality er voor jouw organisatie uitziet: hoe beïnvloeden jullie het klimaat? En hoe gaat klimaatverandering jullie organisatie beïnvloeden?, Dit ga je beantwoorden door interviews/focusgroepen/workshops etc. met je in stap 1 gevonden stakeholders.

In je uiteindelijke duurzaamheidsrapportage moet je de punten die uit je double materiality analysis toelichten. Hoe ziet de impact er voor deze punten uit? Wat ga jij als bedrijf doen om deze impact te verminderen? En met welke doelen en maatregelen ga je dit bereiken? En hoe blijf je als organisatie op koers om dit te doen? Wie is verantwoordelijk, en volgens welke procedures?

CSRD: GAP analyse uitgelegd

Een ander belangrijk onderdeel in het proces om aan de CSRD te gaan voldoen is een gap-analyse. Hierbij vergelijk je hoe je op het moment over ESG-indicatoren rapporteert, en wat je vanuit hier nog moet doen om aan de CSRD-eisen te gaan voldoen. Je kan er bijvoorbeeld achter komen dat je nog bepaalde data mist, er inconsistenties in je data/dataverzameling zitten, je verificatiemethoden ontoereikend zijn of bepaalde rapportages nog helemaal ontbreken.

Als je weet waar de “gaps” tussen je huidige rapportage, en de eisen vanuit de CSRD zich  bevinden, kun je stappen zetten om deze gaps te dichten en volledig en correct compliant te worden.

How to be CSRD compliant

Hoe moet ik rapporteren?

Het duurzaamheidsrapport wordt een integraal onderdeel van je bestuursverslag. Als je je duurzaamheidsrapportage volgens de CSRD hebt opgesteld, moet je deze laten verifiëren door een externe accountant. Bedrijven worden verplicht om dit duurzaamheidsverslag vervolgens in hun jaarverslag op te nemen, en dit duurzaamheidsverslag te publiceren in het European Single Electronic Format (ESEF/XHTML).

De kaders en richtlijnen hoe bedrijven volgens de CSRD moeten rapporteren worden vastgelegd in verschillende hoofdstukken van de European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Bekijk hier informatie over de CSRD van de Europese Unie.

Saro Campisano, Co-Founder Hedgehog Company:

 "We zitten momenteel in een transitiefase; nog niet alles is uitgekristalliseerd en bedrijven hebben nog veel vragen rondom de implementatie van CSRD. Wat voorop staat is dat de CSRD houvast en richting geeft voor bedrijven in hun duurzaamheidsambities. Door de CSRD zal er transparant over duurzaamheid gecommuniceerd moeten worden, en daarmee wordt duurzaamheid echt bepalend: voor organisaties, stakeholders maar eigenlijk voor de hele economie."

Wat gebeurt er als ik niet aan de CSRD voldoe?

De CSRD wordt op termijn verplicht voor alle organisaties. Als je niet aan de rapportageverplichting voldoet, loop je kans op juridische vervolging, boetes en sancties en reputatierisico's of negatieve reacties van investeerders, klanten en andere stakeholders.

Hoe kan Hedgehog Company mij begeleiden?

Om over alle verplichte topics te kunnen rapporteren, heb je inzichten en data uit je organisatie en supply chain nodig om je duurzaamheidsambities en strategie mee te ondersteunen. Het gaat hierbij om alle impacts, risks en opportunities (IRO) over alle relevante E, S en G topics: Environment, Social en Governance. Wij begeleiden je bij dit proces.

Onze experts begeleiden je met een double materiality analysis en GAP analyses. Daarnaast kunnen we de volledige milieu-impact van jouw organisatie modelleren door onze expertise in LCA-studies (levenscyclusanalyse) en carbon footprint modellering (modellering van broeikasgasemissies op bedrijfsniveau) te combineren. 

Een levenscyclus analyse kwantificeert de milieu-impact van jouw product of organisatie, over de gehele levensduur en alle fasen; van het winnen van de grondstoffen, transport, productie, gebruiksfase tot eventuele verwerking achteraf.

Hiermee voorzien we in jouw specifieke data-behoeften om aan de CSRD te voldoen en bieden we je begeleiding om je duurzaamheidsprestaties naar een hoger niveau te tillen.

Download de infographic
DownloadDownloadDownloadDownload
Dit artikel is geschreven door:
Clara
Clara
Hoofd communicatie
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.