Return to news
Terug naar de kennisbank

CSRD komt eraan: wie moet de richtlijn naleven en wanneer

The developments around the CSRD are going fast, but much is still unclear for companies. This article explains who needs to comply and when. Moreover, it explains the role of SMEs.

De ontwikkelingen rond de CSRD gaan snel. Op 21 juni 2022 bereikten Europarlementariërs (leden van het Europees Parlement) en EU-regeringen een voorlopig akkoord over nieuwe niet-financiële rapportageregels voor grote bedrijven. De CSRD (corporate sustainability reporting directive) moet de basis leggen voor duurzaamheidsrapportage en greenwashing aanpakken.  

Waar hebben we mee te maken?

Ondanks de recente ontwikkelingen is er voor bedrijven nog veel onduidelijk. Uit een recent onderzoek van KPMG blijkt dat 72% van het Nederlandse bedrijfsleven niet bekend is met de nieuwe rapportage-eisen die deze richtlijn voorschrijft. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven benadrukt het belang van duurzaamheid. Maar als het aankomt op het implementeren van CSRD-praktijken in hun bedrijf, geven bedrijven aan dat er veel onzekerheid is. 

Uit KPMG's onderzoek blijkt dat de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot de CSRD het gebrek aan kennis en capaciteit zijn. Zoals met de meeste regelgeving het geval is, kan het een hele opgave zijn om deze door te lezen en volledig te begrijpen. Naast het volledig begrijpen van de nieuwe regelgeving, wordt ook het implementeren van de nieuwe regels als een uitdaging gezien. De MVO-richtlijn vergt nogal wat inspanningen bij het vaststellen van doelstellingen, het rapporteren van informatie, strategieën en het aanpassen van processen met het oog op duurzaamheid. 

Aangezien de MVO-richtlijn alleen al 75% van het Nederlandse bedrijfsleven zal raken, is het dringend en noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over de eisen ervan.

Wie moet eraan voldoen 

De huidige voorloper van de CSRD - de NFRD (richtlijn betreffende niet-financiële verslaglegging) had alleen betrekking op grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers. De CSRD zal dit toepassingsgebied drastisch verruimen. Dit toepassingsgebied zal zich richten op alle ondernemingen die ten minste twee van de drie hebben:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Een omzet van meer dan 40 miljoen euro
  • Een balans van meer dan 20 miljoen euro

Maar ook buiten Europa zullen bedrijven te maken krijgen met de CSRD. Aangezien Europa geen geïsoleerde markt is, zullen ook bedrijven van buiten de EU op de een of andere manier aan de richtlijn moeten gaan voldoen. 

De Europarlementariërs hebben er dan ook met succes op aangedrongen dat niet-EU-bedrijven met activiteiten op de Europese markt soortgelijke rapporteringsregels zullen moeten gaan volgen. Het gaat om bedrijven met een jaaromzet van 150 miljoen euro in de EU. Met de hulp van de Commissie zullen de lidstaten toezien op de naleving ervan.

MKB en MVO

Naast grotere ondernemingen zullen de rapportagevoorschriften ook van toepassing zijn op kleinere ondernemingen. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKBers) zal een lichtere versie van de MVO-richtlijn gelden. Deze versie schrijft lichtere rapportagenormen voor. 

Het voorstel voor het mkb is nog in de maak, maar voor mkb-ondernemingen met effecten die op gereglementeerde markten genoteerd zijn, zal een lichtere en eenvoudiger verslagleggingsnorm gelden. De meerderheid van de mkb-bedrijven is echter niet beursgenoteerd. Deze mkb-ondernemingen kunnen ervoor kiezen deze normen op vrijwillige basis toe te passen. 

Net als grote ondernemingen krijgen ook kleine en middelgrote ondernemingen steeds meer verzoeken om transparantie over duurzaamheid. Het gaat daarbij vooral om grote klanten aan wie zij leveren, of om banken en investeerders. Het verzamelen en delen van duurzaamheidsgerelateerde gegevens en informatie wordt de norm voor alle bedrijven in een duurzame economie. 

De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld om aparte, evenredige normen voor het mkb te ontwikkelen. Voor deze groep zullen aparte standaarden, naar verwachting in oktober 2023, worden gepubliceerd.

Micro-ondernemingen of kleine ondernemingen hoeven niet aan de MVO-richtlijn te voldoen. Volgens de CSRD bent u een kleine onderneming wanneer u de limieten van ten minste twee van de drie volgende criteria niet overschrijdt:

  • Meer dan 50 werknemers
  • Een netto-omzet van 8 miljoen euro
  • Een balanstotaal van 4 miljoen euro

Wanneer moeten hieraan worden voldaan

In het voorjaar van 2022 hebben zowel de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) als de International Sustainability Standards Board (ISSB) hun eerste voorstellen voor de CSRD-verslaggevingsstandaarden gepresenteerd. Deze voorstellen kunnen nu worden beoordeeld, de consultatieperiode loopt tot 8 augustus 2022.

Voor verschillende organisaties zijn de startjaren als volgt, rekening houdend met boekjaren.

  • 1 januari 2024 - voor ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de NFRD vallen (verslag in 2025)
  • 1 januari 2025 - voor ondernemingen die momenteel niet aan de NFRD onderworpen zijn, maar aan ten minste 2 van de drie bovenvermelde criteria voldoen (verslag in 2026)
  • 1 januari 2026 - voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) (verslag in 2027)

Wilt je meer weten over het effect van CSRD op jouw bedrijf?
Kijk wat we kunnen doenKijk wat we kunnen doenKijk wat we kunnen doenKijk wat we kunnen doen
Dit artikel is geschreven door:
Saro
Saro
Mede-oprichter
Stuur e-mailLinkedInBoek een vergadering
Dank u! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.